Abonnment - betingelser

§1. Forretningsbetingelser

§2. Generelle bestemmelser

§3. Systemkrav

§4. Ejendomsforbehold

§5. Abonnement indhold

§6. Varighed, ophør og opsigelse

§7. Betalingsbetingelser

§8. Ændring af et Abonnement

§9. Ophævelse

§10. Ophør af abonnement og kundeforhold

§11. Drift

§12. Ansvar

§13. Tredjemands rettigheder

§14. Kundeoplysninger

§15. Kundens behandling af personoplysninger og andre data

§16. Strafbare forhold

§17. Kontakt og support

§18. Overdragelse

§19. Ændring af betingelser

§20. Lovvalg og tvister

 

 

§2. Generelle bestemmelser

Det er en betingelse for at kunne tegne et abonnement og købe interFace produkter i øvrigt, at Kunden er myndig.

 

interFace forbeholder sig retten til at ændre sine priser med 30 dages forudgående varsel før en ny bindingsperiodes påbegyndelse.

 

interFace er tilenhver tid berettigede til at bruge kunden som reference, medmindre andet er aftalt med kunden.

 

§3. Systemkrav

For at interFaces produkter kan køre optimalt, skal kunden benytte sig af følgende internet browsere:

 

Internet Explore 7+

Firefox 3 +

 

- JavaScript skal være aktiveret i internet browseren.

 

 

§4. Ejendomsforbehold

interFace forbeholder sig fuld ejendomsret til de leverede varer, hvorfor videresalg af systemet på ingen måde er tilladt.

Detter gælder kun abonnementløsninger købt af interFace.

 

§5. Abonnement indhold

Abonnement indhold afhænger af den købte løsning.

 

§6. Varighed, ophør og opsigelse

Kunden betaler abonnementet 3 måneder forud. Abonnementet er uopsigeligt i de første 12 måneder.

 

Hvis kunden ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal kunden opsige abonnementet med minimum 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. Opsigelse sendes pr. mail til kontakt@interFace.dk

 

I tilfælde af udeblivende betaling modtager kunden en påmindelsesskrivelse med yderligere frist på 8 dage til betaling. Sker der fortsat ikke betaling, modtager kunden en e-mail med meddelelse om suspension af kundens abonnement. Udebliver betaling herefter, ophører abonnementet helt med de deraf følgende virkninger. Dette indebærer opkrævning af restbeløbet for kundens abonnementsperiode.

Efterfølgende påbegyndelse af en ny abonnementsperiode indebærer ny bindingsperiode på 12 måneder.

 

Såfremt interFace i henhold til punkt 19 foretager væsentlige, og for kunden forringende, ændringer af forretningsbetingelserne, kan kunden uanset abonnementsperiode opsige sit abonnement med 30 dages varsel fra datoen for ændringen.

I det tilfælde indebærer opsigelse fra kunden tilbagebetaling af forudbetalt abonnement.

 

§7. Betalingsbetingelser

Forud for hver ny abonnementsperiode modtager kunden en faktura jf. punkt 6. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Danske Bank (reg.nr 3138 / konto.nr 0010255104)

I tilfælde af udeblivende betaling modtager Kkunden påmindelsesskrivelser med konsekvenserne af den udeblivende betaling, jf. punkt 10. Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 100, hvis betalingen fortsat udebliver, ophører abonnementet, jf. punkt 6.

 

§8. Ændring af et Abonnement

Kunden kan til enhver tid opgradere sit abonnement til en abonnementstype af højere prisklasse. I tilfælde af at kunden ønsker at ændre sit abonnement, vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning.

 

I tilfælde af at kundens sideantal stiger til en abonnementstype af højere prisklasse, ændres kundens abonnement automatisk til en højere abonnementstype, og en forholdsmæssig opkrævning vil blive fremsendt.

 

§9. Ophævelse

interFace er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve kundens abonnement ved kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne.

 

Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra interFace side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

 

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

 

§10. Ophør af abonnement og kundeforhold

Ved ophør af kundens kundeforhold til interFace, være sig ved kundens eller interFace opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data blive slettet, efter det enkelte abonnements endelige ophør.

 

§11. Drift

I tilfælde af servernedbrud eller andre forhold der gør at serveren ikke er tilgængelig, er interFace ikke ansvarlig for at kundens site bliver scannet eller for systemets tilgængelighed.

Ligeledes stiller interFace ingen garanti for at systemet (analyse) finder og identificerer alle døde links på kundens sites.

interFace hoster ikke selv på egne servere, men benytter sig af anden udbyder, hvorfor interFace ikke kan garantere for oppetider og tilgængeligehed til systemet.

 

interFace forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke kundens adgang til systemet eller omfanget af de ydelser som indgår i et abonnement, i det omfang interFace anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

 

§12. Ansvar

Kundens brug af interFaces produkter og af interFace ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. interFace påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. interFace påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

 

interFace fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens system eller interFace ydelser i øvrigt. Det gør sig gældende uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre interFace har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

 

interFace fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

 

Hvis interFace skulle blive holdt ansvarlig for kundens brug, skal interFace ansvar i videst muligt omfang være begrænset til et beløb, svarende til kundens betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

 

§13. Tredjemandsrettigheder

interFace er over for kunden ansvarlig for, at interFace ydelser ikke krænker tredjemandsrettigheder. Såfremt der foretages retsskridt over for kunden eller interFace med påstand om, at interFace ydelser krænker tredjemandsrettigheder er interFace berettiget til efter eget valg (1) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (2) at ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for interFace.

 

§14. Kundeoplysninger

Ved kundens tegning af et abonnement vil interFace naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email, i interFace kundedatabase. interFace behandling af sådanne oplysninger er omfattet af - og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

 

Kunden er forpligtet til løbende at meddele interFace eventuelle ændringer i kundens kontaktoplysninger, bopælsadresse og/eller e-mailadresse. Manglende meddelelse til interFace om ændringer i kundens kontaktoplysninger, bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af kundens forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne og berettige interFace til øjeblikkelig ophævelse af Kundens Abonnement, jf. punkt 9.

 

§15. Kundens behandling af personoplysninger og andre data

Kunden beslutter og bærer alene ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres i kundens system og hvorledes disse skal anvendes. interFace behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra kunden.

 

interFace er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af kunden behandlede personoplysninger, og kunden skal friholde interFace for ethvert krav, der udspringer af lov om behandling af personoplysninger. Anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

interFace forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Kundens lagrede data, i det omfang dette efter interFace bedste skøn er nødvendigt af hensyn til interFace's server drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. interFace og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til kunden om, at interFace har haft adgang til de lagrede data.

 

§16. Strafbare forhold

Såfremt interFace bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en kundes abonnement og brug af interFaces produkter, vil interFace udover at ophæve kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 9, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang, det er påkrævet.

 

§17. Kontakt og support

Email support : interFace tilbyder e-mail-support alle hverdage via support@interFace.dk.

Spørgsmål besvares typisk inden for en arbejdsdag.

 

§18. Overdragelse

interFace er berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand.

 

§19. Ændring af betingelser

interFace er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.

 

§20. Lovvalg og tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.